Διαχείριση Πολυκατοικιών Κοινόχρηστα Πολυκατοικιών Κτιρίων Συγκροτημάτων

Στην UNITOWER, αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και επαγγελματική συνέπεια την διαχείριση της πολυκατοικίας σας, παρέχοντας κάθε υπηρεσία που μπορεί να χρειαστεί για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κοινοχρήστων:

 • Συμβουλές για την ορθή σύσταση και διατήρηση της Διαχειριστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
 • Έκδοση αναλυτικού πίνακα που αφορά τα κοινόχρηστα έξοδα της πολυκατοικίας και υπόλοιπα κοινοχρήστων κάθε μονάδας, ο οποίος θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, καθώς επίσης και θα αποστέλλεται σε κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά. Ενημέρωση κάθε μονάδας ξεχωριστά για τα τέλη που πρέπει να πληρώσει βάση εμβαδού (σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία).
 • Διατήρηση οικονομικού αρχείου με δυνατότητα πρόσβασης όλων των μονάδων για ενημέρωση.
 • Είσπραξη και διαχείριση κοινόχρηστων εξόδων/εσόδων.
 • Τήρηση λογαριασμού εσόδων/εξόδων.
 • Τήρηση πάγιου ποσού για μελλοντικές εργασίες στο κτίριο ή για κάποια απρόβλεπτα έξοδα.
 • Διευθέτηση πληρωμών λογαριασμών (Α.Η.Κ., CYTA, Yδατοπρομήθεια, Συντήρηση Ανελκυστήρα κτλ).
 • Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων από εξειδικευμένο προσωπικό και βάση προγράμματος που συμφωνείται εκ των προτέρων.
 • Τακτικές επισκέψεις στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας για έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους και εισήγηση πιθανών επιλογών επίλυσης προβλημάτων σε περίπτωση που προκύψουν.
 • Συμβουλές για διεκδίκηση παλαιών ή καθυστερημένων οφειλών από ενοίκους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Διευθέτηση Γενικών Συνελεύσεων ( 1 φορά των χρόνο), καταγραφή πρακτικών και εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις και ενημέρωση των ιδιοκτητών.
 • Σε περιπτώσεις που προκύπτουν έξοδα σημαντικού κόστους η/και άλλες απρόβλεπτες δαπάνες η Εταιρεία δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς τη συγκατάθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής .